มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ
Device

1.โบนัสในบัตรจะเริ่มใช้ได้เมื่อครบ 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัตร

2.การจองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต้องจองล่วงหน้า 30 วัน

3.การเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว กรุณาแจ้งก่อน 30 วันเป็นอย่างน้อย

4.เว้นการเข้าพักใน วันที่ 25 ธ.ค.- 5 ม.ค. และ 10 เม.ย.-16 เม.ย. ของทุกปี หมายเหตุอื่นๆ

5.ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/คน

6.การหักยอดบัตรทุกครั้งต้องเหลือยอดบัตรขั้นต่ำ 500 บาท

7.ต้องจองทัวร์ก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป หากเป็นช่วงเทศกาล ช่วงต้นปี อาจต้องจองมากกว่า 30 วันขึ้นไป

8.การจองตั๋ว ต้องได้รับการ Confirm จากทางบริษัทก่อนว่าสามารถเดินทางได้ในวันดังกล่าว จึงค่อยจองตั๋ว หากท่านใดจองตั๋วก่อนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการจองห้องพัก เนื่องจากผิดเงื่อนไข

19999 บาท

 

13333 บาท

 

2999 บาท

 

4999 บาท