มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มัณดาวีต์ และ สวัสดี แจกทอง ฉลอง 2 ทศวรรษ
Device

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มัณดาวีต์ และ สวัสดี แจกทอง ฉลอง 2 ทศวรรษ

TechnologyMarch 18, 201322

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มัณดาวีต์ และ สวัสดี แจกทอง ฉลอง 2 ทศวรรษ.

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มัณดาวีต์&สวัสดี แจกทอง ฉลอง 2 ทศวรรษ

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 10 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 1 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 4 ทองคำมูลค่า 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล
รางวัลที่ 5 ทองคำมูลค่า ครึ่งสลึง จำนวน 40 รางวัล
รางวัลที่ 6 แพ็คเกจญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน จำนวน 20 รางวัล
รางวัลที่ 7 แพ็คเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จำนวน 30 รางวัล
รางวัลที่ 8 แพ็คเกจกระบี่ 3 วัล 2 คืน จำนวน 30 รางวัล
รางวัลที่ 9 ตั๋วเครื่องบินในประเทศ จำนวน 200 รางวัล
สามารถติดต่อรับรางวัลได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00-18.00 น.
ยกเว้นช่วงสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2562
อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ บริษัทมัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด ห้องTNA01
อาคาร A ชั้น 16 เลขที่ 33/4 ถ.พระราม9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-0161999
รายชื่อผู้โชคดี
คุณลิขิต เกิดมงคล คุณนรินทร์ ซื่อสัตย์ คุณสมฤดี ผลแก้ว
คุณภัทราพร พงษ์พานิช คุณวิชา พินิจวงศ์วิทยา คุณจุฑามาศ อ่องคล้าย
คุณปณต เขมะวรรณา คุณบุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์ คุณปณต เขมะวรรณา
คุณวิรัตน์ หวังศิริสมบัติ คุณดาวฤดี ศรีบัวงาม คุณพัชรินทร์ รังษีธนะไพศาล
คุณบุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์ ธัญญา ใหม่สุวรรณ ลิขิต เกิดมงคล
สุดารัตน์ กรุดสายสอาด ศิริลักษณ์ ธรรมสุนทร ดวงฤดี ศรีบัวงาม
ศศิธร เหมรงค์ ดวงฤดี ศรีบัวงาม จิราพร สงวนศรี
จุฑาทิพย์ ศิลา รัตนา พงศ์สินพันธุ์ เมธาวี เผ่าเมธวารีธร
ศรัญญา ธรรมาภิรมย์ เพิ่มศักดิ์ ศรีบัวงาม ประทัด หงส์ศรีวัฒน์
ภิชญา ถนอมพันธุ์รักษ์ อุไร ชัญญพิพัตน์ อำไพ สร้อยบุญมา
ธัคศะสิทธ์ อนุทัต พิชา โกมลพิสุทธิ์ คุณอธิศ ฟองไข่มุกข์
พรทิพย์ อุปริพุทรางกูร ชุติมณฑน์ โกมลพิสุทธิ์ พิชา โกมลพิสุทธิ์
เจนจิรา ช้อนใจ พรทิพย์ อุปริพุทรางกูร อุไร ชัญญพิพัตน์
ชญานันท์ วิโรจน์รัตน์ อุไร ชัญญพิพัตน์ ภิชญา ถนอมพันธุ์รักษ์
จิรัชยา แซ่โค้ว ลิขิต เกิดมงคล นวรัตน์​ พรสินศิริรักษ์
ทรงศักดิ์​ มังดินดำ ลิขิต เกิดมงคล คุณเอธัส ฟองไข่มุกข์
สกลวรรณ เปี่ยมสัมฤทธิ์ คุณสรายุทธ์ ไหมทอง นางชุติมณฑน์ โกมลพิสุทธิ์
อุไร ชัญญพิพัฒน์ ดวงฤดี ศรีบัวงาม สมจิตร ยิ่งยงดำรงฤทธิ์
ณัฐวัฒน์ พวงมาลา จิรัชยา แซ่โค้ว นางสาวสมศรี ประทุมขันธ์
จินดา ปัญญาวุธ มณี ราชวงษา พัชรินทร์ สุนธนนท์
นวรัตน์​ พรสินศิริรักษ์ เพ็ญพร แก้วมหาโชค จรัญญา พรสกุลปรีชา
ประทัด พงศ์ศรีวัฒน์ ทนงชัย ประชาภิญโญ สุภารัตน์ กรุดสายสอาด
อุทัยพันธ์ จารุวัฒนกิตต์ นงลักษณ์ จันทร์คล้าย บุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์
นรินทร์ ซื่อสัตย์ พรวิไล แซ่จึง จิรายุ สุธรรมรักษ์
สมฤดี ผลแก้ว สมจิตร์ ยิ่งยงดำรงฤทธิ์ ชุติมณฑน์ โกมลพิสุทธิ์
ชญธร ปานจุไร ศิริลักษณ์ ธรรมสุนทร จิราพร สงวนศรี
อารีวรรณ ลลิตพิพัฒน์ นรินทร์ ซื่อสัตย์ ลี แซ่หยี
รักษรส อิ่มเอีย ศิริลักษณ์ ธรรมสุนทร ปราโมทย์ ตีระกิจวัฒนา
ชัชชลัย ธนบุญสุทธิ วิรัตน์ หวังศิริสมบัติ วิษณุ เจียมสว่างวงศ์
บุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์ อุไร ชัญญพิพัตน์ เพียงใจ ชินวิภาส
ธีรวัฒน์ ปริหา อุ่นใจ เตชะวัฒนารุ่งเรือง เทพศักดิ์ ด้วงวิเศษ
อารีย์ ชัยชูพฤกษ์ เพิ่มศักดิ์ ศรีบัวงาม บุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์
อุไร ชัญญพิพัตน์ กนกกร คอฉวี สุรีย์วารณ์ ศรีขะรัญ
พิชา โกมลพิสุทธิ์ ลิขิต เกิดมงคล ธนธัช ยศประดับ
ผุสดี คณธิคามี บุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์ วาสนา ปะละกา
บุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์ สมฤดี ผลแก้ว จุฑามาศ รอดสวัสดิ์
ทนงชัย ประชาภิญโญ สุภัสสร สุธรรมรักษ์ บุญรีย์ วงศ์บาสก์
เบญจมาศ ขุนมนตรี วัชราธัศน์ โพธิกระจ่าง วิชัย อรุณวัฒนาสกุล
วัลลภา ธเรษตรีศวร อุไร ชัญญพิพัตน์ มณีรัตน์ บุญคง
ณีรนุช ตรีธรรมานุรักษ์ ไพชุติมณฑณ์ เชื้อหงษ์ อุไร ชัญญพิพัตน์
คุณจันทนา นาคะเกตุ ปิยธิดา มหาปิยนนท์ ภิรวัฒน์ ศรีบุญเรือง
อัชฌรี กมลวรรณ พงศ์สุจริตชีพ รังสรรค์ ตรีวิทยาเลิศ
สุริยา อยากนันท์ ชุติมณฑน์ โกมลพิสุทธิ์ ภิรวัฒน์ ศรีบุญเรือง
ลี แซ่หยี จิรายุ สุขธรรมรักษ์ นิชาภา ปุญญาวิวัฒน์
จิรายุ สุขธรรมรักษ์ ชญธร ปานจุไร ปราณี แซ่ลี้
ชญธร ปานจุไร อรศจี เขมะวรรณา บุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์
ดวงฤดี ศรีบัวงาม คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง อุทัยพันธ์ จารุวัฒนกิตติ
ลิขิต เกิดมงคล รัชตพล (ตั้ม) พัชรินทร์ สมเทศ
วิชัย อรุณวัฒนาสกุล บุญลักษณ์ รัตนจรัสโรจน์ ชนกภรณ์ จิระสกุลประภาศรี
อุไร ชัญญพิพัตน์ ศิริลักษณ์ ธรรมสุนทร สง่า พนมอุปถัมภ์
คณิตา หาวิเชียร อุไร ชัญญพิพัตน์ อัจฉราพร ด้วงวิเศษ
ชญธร ปานจุไร กานดา ธนปรีดาวัฒน์ ปณต เขมะวรรณา
อุไร ชัญญพิพัตน์ อุไร ชัญญพิพัตน์ พันธ์ศักดิ์ ตะเพียนทอง
อุไร ชัญญพิพัตน์ พิชา โกมลพิสุทธิ์ จิรครินทร์ เฉลิมมีชาญชัย
พจมาน ชลทาน ประพีร์ ซื่อสัตย์ จิราพร สงวนศรี
ศรัญญา ธรรมาภิรมย์ จิรัชยา แซ่โค้ว นิศาชล ฉายทองดี
นันท์พนิตา ดาวแจ้ง ธัญรักษ์ เผือกรักษา ทรงศักดิ์​ มังดินดำ
ศรุดา เชษฐพรเพชร จุฑามาศ รอดสวัสดิ์ ยุพิน อัศวสุรนาท
คุณอลงกรณ์ ไหมทอง อติชาต เลาหพิบูลสกุล ชลิดา กุลฐิติโสภณ
BIN WANG สฎางค์กูล เจริญอินทร์ ลิขิต เกิดมงคล
มัทชัย ไชยรวีวรรณ ปราณี เผือกรักษา ร.ต นรินทร์ ซื่อสัตย์
ณัฐกานต์ ยงโภช สุริยงค์ วงศ์บาสก์ สุชาดา สุมั่นคง
บุญเกียรติ ตั้งจิตวิบูลย์กุล คุณอนุษา แสนสวะ อุไร ชัญญพิพัตน์
ภัสรา อูริยา มยุรี วงษ์สมบูรณ์ อดิศักดิ์ ชินวลักษณ์
ขวัญชัย ชัยทอง กริสรา ภมัครคุน จักษณา วิสิฐศักดิ์ชัย
ภิรวัฒน์ ศรีบุญเรือง ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว นิชาภา ปุญญาวิวัฒน์
ชุติพนธ์ ฤกษ์หร่าย ดวงฤดี ศรีบัวงาม