มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ Hong Kong 3 วัน 2 คืน
Device

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Hong Kong 3วัน 2คืน (4,999 บ.)
(ราคานี้ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน ในกรณีต้องการจองตั๋วเครื่องบิน โปรดแจ้งเจ้า หน้า ที่ Call Center คิดค่าบริการ ครั้งละ 200/บาท/ท่าน ค่าเดินทางไป-กลับประมาณ 6,000 – 7,000 บาทต่อท่าน แล้วแต่ช่วงการบิน )


รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1 กรุงเทพ-ฮ่องกง
เช็คอินบัตรโดยสารด้วยตัวท่านเองที่ท่าอากาศยานดอนเมืองหรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินทางถึงเกาะฮ่องกง (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมงในการบินตรง) หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้ท่านเดินออกทางออก B (Exit B) จะมีคนนของมัณดาวีต์รอรับท่านอยู่เพื่อนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 ฮ่องกง
รับประธานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม ไกด์ท้องถิ่นนำท่านไปไหว้พระขอพรจากเทพเจ้า ศักด์ิสิทธ์ิประจำเกาะ ฮ่องกง เริ่มต้นด้วยวันเทพ เจ้าแห่งโชคลาภวัดแชกง (Che Kung Temple)เพื่อนมัสการเจ้าพ่อแซกง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านของโชคลาภ การทำธุรกิจค้าขายต่างๆ และนำท่านเดดินทางต่อไปยังวัดแห่งสุขภาพวัดหวังต้าเซียน (Wang
Tai Sin Temple)เพื่อขอพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน ประทานอาหารกลางวนั (ลูกค้าบริกาารตนเอง) ต่อจากนนั้นจะนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานจีวเวลรี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ และจำหน่ายเคครื่องประดับหลากหลายแบบให้ท่านเลือก นำท่านไปยังร้านยาสมนุไพรจีนและเดินทางต่อไปขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ลันเตาแบบธรรมดาและช้อปปิ้งซิตี้เกรทเอาท์เลท ช้อปปิ้งต่อย่าน จิม ซาจุ่ย (ตามอิสระ) เดินทางกลับโรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง

วันที่ 3 ฮ่องกง
Shopping อิสระบนถนนนาธาน


***ราคานี้ไม่รวมค่าทริปไกด์และคนขับรถ รวมถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆในสนามบิน หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
****พักตรง ศุกร์-เสาร ์ และวัน หยุด นักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บ.ต่อท่าน/คืน

.
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ที่พัก 3 วัน 2 คืน โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า
รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
ซิตี้ทัวร์ วัดแซกง - หวังต้าเซียน / ขึ้นกระเช้านองปิง / ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ / ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน
อาหาร 1 มื้อ (อาหารเช้าแบบ ติ่มซำ ณ.ภัตตาคาร)
 
***ราคานี้ไม่รวมค่าทริปไกด์และคนขับรถ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆในสนามบิน หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
****พักตรง ศุกร์-เสาร ์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บ.ต่อท่าน/คืน
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ


 
 
 
 
 
.

ราคาปกติ  8,999  บาท
ราคาโปรโมชั่น  4,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด