มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ กุ้ยหลินเมืองจีน 3 วัน 2 คืน
Device

รายละเอียดโปรแกรมกุ้ยหลินเมืองจีน 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพ - กุ้ยหลิน

         รับลูกค้าที่สนามบิน นำท่านไปชม เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ในเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบชานหู เจดีย์คู่ สร้างด้วยทองเหลือง ที่ใหญ่ ที่สุดในโลกส่วนอีกเจดีย์ สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบ เจดีย์นี้สูงราว 40 เมตร ในช่วงกลางคืนจะเปิดไฟส่องสว่างที่ตัวเจดีย์สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับ แต่เปิดถึงประมาณสักสามทุ่ม แล้วเดินทางต่อไปที่พัก

 

วันที่ 2 กุ้ยหลิน - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

         ชมกระเช้าเขาเหยาซาน จุดชมวิวกุ้ยหลินโดยต้องนั่งกระเช้าเพื่อขึ้น - ลงไปยังเขาหยวนซานและเดินเที่ยวชมวิวกุ้ยหลิน( Bird eye]s view) จากข้างบนเขาเหยาซานยังมีกิจกรรมสไลด์เดอร์ ลงมาข้างล่างค่าใใช้จ่ายประมาณ 45 หยวน หากต้องการถ่ายภาพแสงอาทิตย์ยามเช้า ให้เดินทางด้วยรถขึ้นมาเพราะกระเช้ายังไม่เปิดบริการโชว์กาารแสดง Dreamlike Lijiang

 

วันที่ 3 กุ้ยหลิน - กรุงเทพ

         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและส่งลูกค้าไปสนามบิน

**เวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของโปรแกรมทัวร์
**ราคานี้ไม่รวมค่าทำวีซ่าและค่าธรรมเนียมต่างๆในสนามบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองฯลฯและค่าทิปไกด์และคนขับรถ
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.
.

ราคาปกติ  13,200  บาท
ราคาโปรโมชั่น  5,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด