มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ
Device

เงื่อนไขการสารองห้องพัก /การเข้าพัก


- สามารถโทรหรือส่งอีเมล์เข้ามาแจ้งสารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเช็คห้องว่างก่อนการดาเนินการจองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ

หากผิดเงื่อนไข ทางบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 30-50% จากราคาที่ชาระในแพ็กเกจ

- สามารถเดินทางจานวน 2 ท่านขึ้นไป (ยกเว้น กุ้ยหลินเมืองไทย เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

- แพ็กเกจที่เปิดจาหน่ายนั้นเป็นการโปรโมทให้เที่ยวไทยสาหรับคนไทยเท่านั้น หากมีชาวต่างชาติต้องชาระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 – 30 วัน

- เด็กอายุ 0-2 ปี ฟรี, เด็กอายุ 2-9 ปี ราคาท่านละ 1,500 บาท (นอนร่วมเตียงกับผู้ใหญ่), อายุ 10 ปีเป็นต้นไป ราคาเทียบเท่าผู้ใหญ่

- ในการเข้าพัก พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง กรณีเดินทาง 3 ท่าน ได้ห้องพัก 1 ห้อง และ 1 ที่นอนเสริม

- เช็คอินเข้าพัก 14.00 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม 12.00 น. โปรแกรมทัวร์ตามแพ็กเกจ จะเริ่มวันที่ 2 ของการเข้าพัก

- เอกสารการสารองห้องพัก สามารถแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้เพียงครั้งเดียว แต่ถ้ามีการแก้ไขครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ทางเราขอทาการ Charge เพิ่ม 30% ของราคาที่ชาระในแพ็กเกจ

- สามารถแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

- กรณีแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทถือว่า สละสิทธิ์ แพ็กเกจนั้นๆ ทุกกรณี “เนื่องจากเป็นการเสียสิทธิสาหรับลูกค้าท่านอื่นที่ประสงค์จะเดินทาง และเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัท”

- กรณี NO SHOW ลูกค้าไม่มาเช็คอินเข้าพักตามวันที่ทาการจองไว้ ถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้าพัก

- สาหรับท่านลูกค้าที่ถือ Voucher แล้ววัน Check In ไม่ได้นา Voucher ไปแสดงในการเข้าพัก ต้องชาระมัดจา 500 บาท ที่โรงแรมและทางมัณดาวีต์ทัวร์จะคืนเงินมัดจานี้ให้ภายหลังจากที่ท่านลูกค้าส่ง Voucher ฉบับจริงกลับมาที่บริษัท

- กรณีเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ให้เจ้าของ Voucher หรือเจ้าของบัตรVIP Member Club ต้องถ่ายสาเนาบัตรประขาชน เซ็นสาเนาถูกต้อง เขียนรายละเอียด ดังนี้ “ ขอมอบสิทธิ์ให้คุณ.............. เบอร์โทร.............เข้าพักแทนในวันที่......................ด้วยเลขที่ Voucher/บัตรวีไอพี ................... และลงวันที่มอบสิทธิ์ให้........... ” เพื่อป้องกันการสวมรอยเข้าพักแทน และเป็นการรักษาสิทธิ์ความปลอดภัยให้กับท่านโดยส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางเข้ามาทางอีเมล์ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-30 วัน

- สาหรับท่านลูกค้าที่ถือ Voucher หากเกิดกรณี Voucher สูญหาย ลูกค้าต้องดาเนินการแจ้งความ และเสียค่าธรรมเนียมใบละ 500 บาท เพื่อออก Voucher ใหม่

- แพ็คเกจที่จาหน่าย ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณีเนื่องจากจาหน่ายในราคาโปรโมชั่น

- กรณีแพ็คเกจที่รวมรถรับ - ส่ง ต้องทาการแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน โดยแจ้งเที่ยวบินและแจ้งเวลาที่แน่นอนในการเดินทาง หรือแนบตั๋วเครื่องบินเข้ามาทางอีเมล์ ทางเราจะจัดรถไปรับตามวันเวลา

- กรณีลูกค้า ตั้งครรภ์ หรือ มีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ออกทัวร์โดยเด็ดขาด และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

- ไม่อนุญาตให้นาสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปร่วมในแพ็กเกจ

- หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ให้แจ้งกลับทางอีเมล์


กรณีที่เกิดจากสภาวะอากาศในแต่ละวันที่ไม่แน่นอน หากเกิดสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ในการออกทัวร์ในช่วงที่ลูกค้าเดินทาง
ทางบริษัท จะทาการเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ หรือ งดออกทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ขอมอบให้ เป็นการตัดสินใจและดุลพินิจของไกด์นาเที่ยวและกัปตันเรือ เป็นสาคัญ

Maldives ( 3 วัน 2 คืน)

เดินเล่นรอบเกาะส่วนตัว พร้อมทำกิจกรรม ฟรี เช่นวอลเล่ย์บอลชายหาด ชมวิวทะเลสาบในเกาะหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร

18,888 บาท

 

P99 Pool Villa 3 วัน 2 คืน

KRABI PO0L VILLA ทัวร์ทางทะเล ทะเลแหวก+เกาะปอดะ+ ถ้ำพระนาง ไร่เลย์ และดำน้ำชมปะการัง ไปทัวร์โดยเรือ Speed Boat

19,999 บาท

 

ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

ชมความงามของวิวทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุชิโกะทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 / เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / นำชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ต่อด้วยย่านดังชินจุกุ

13,333 บาท

 

กุ้ยหลินเมืองไทย 3 วัน 2 คืน

เดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน ตะลุยดินแดนแห่งธรรมชาติ ลงเรือเพื่อชมทัศนีย์ภาพชมทัศนีย์ภาพที่สวยงาม เที่ยวเขาสามเกลอ/เขาสก/แพนางไพร/พายเรือคายัค

2,999 บาท